Ban kiểm soát
Hotline:
(+84-8)3 601 6161
Ban kiểm soát
Bà Võ Kim Thoa

Trưởng ban kiểm soát Hội đồng Quản lý Quỹ
Thành viên Ban sáng lập

Bà Nguyễn Tuyết Mai

Thành viên ban kiểm soát Hội đồng Quản lý Quỹ

Ông Lê Văn Vọng

Thành viên ban kiểm soát Hội đồng Quản lý Quỹ
Thành viên Ban sáng lập