Hotline:
(+84-8)3 601 6161
Lường Minh Kẹn - NNA14-010

Hình ảnh căn nhà trước và sau khi xây dựng

Gia đình ông/bà

LƯỜNG MINH KẸN

Năm sinh

1947

Địa chỉ,

Số điện thoại

Xã Nậm Nèn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên

01646 134832

Tình trạng nhà

Căn nhà hiện tại xuống cấp nghiêm trọng, được làm tạm bợ trên nền đất đá, vách lá, đòn tay bằng tre, trên lợp til cũ, mùa mưa đến nhà dột nát.

Hình thức hỗ trợ

Xây dựng hoàn chỉnh

Chi phí xây dựng

30.000.000 VNĐ

Thời gian xây dựng

2 tháng

Thời gian bắt đầu

Tháng 8/2014

Thời gian hoàn thành

Tháng 9/2014

Hoàn cảnh gia đình

Là hộ nghèo tại địa phương, nhà có 05 nhân khẩu. Ông Lường Minh Kẹn là cựu thanh niên xung phong.

Nhà không có nghề nghiệp ổn định cũng không đất sản xuất, thu nhập gia đình rất thấp và không ổn định bằng công việc làm thuê thời vụ.

Căn nhà hiện tại xuống cấp nghiêm trong trong khi gia đình không có điều kiện xây cất nhà mơi

Đơn vị giúp đỡ chi phí

Quỹ Hiểu về trái tim (Công ty Cồ phần Phát triển Thể thao Điện tử Việt Nam)

NNA14-010